تشخیص تغییرات اپی ژنتیکی رخداده در ژنوم موجودات (مانند تغییر متیلاسیون ژن ها)