تعیین فراوانی نسبی جوامع میکروبی در محیط های طبیعی و زیستی (مانند لوله گوارش)