ارزیابی تنوع ژنتیکی به کمک نشانگرهای مولکولی

ISSR, SSR, AFLP, RAPD, MSAP)