تعیین توالی نوکلئوتیدی ژنهای مهم هسته ای، میتوکندری و کلروپلاست و …