بخشی از پروژه های اجرا شده توسط شرکت سلول کاوشگر ژن پژوه به شرح زیر می باشد:

شناسایی مولکولی باکتری های واجد ژن های مقاوم به انتی بیوتیک جدا شده از آب آشامیدنی شهر تهران

در این پروژه با استفاده از تکنولوژی PCR بر روی ژن های SHV, TEM, CTX-M باکتری های حامل ژن های مقاومت به انتی بیوتیک ردیابی شد. باکتری های واجد این ژن ها جداسازی و به روش مولکولی با کمک توالی یابی DNA و ژن 16srDNA شناسایی شده اند. توالی های بدست آمده در بانک اطلاعاتی NCBI ثبت و برای محققین قابل استفاده می باشد (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MZ076531.1).

ارزیابی بیان ژن های مسیر کنترل گلوکز خون ماهی زبرا (Danio rerio) در ارزیابی ماهی زبرا مدل دیابت

در این پروژه مقدار mRNA تولید شده از ژن های INS و PELK در نمونه های ماهی زبرا دیابتی شده به روش Real Time PCR مورد ارزیابی قرار گرفت.