ارزیابی مقدار بیان نسبی و بیان مطلق ژن های مختلف عملکردی و خانه دار